5 jaar lang Grang De Paul Art 
In december 2013 zijn we gestart met kunstenaars een eerlijke kans te bieden aan de Stoofstraat 14 te ‘s-Hertogenbosch. De exposities worden periodiek verplaatst van pand naar pand in het centrum van ’s-Hertogenbosch.  Dit omdat wij zo dicht bij de mens willen staan.Onze tweede pand was op Pastoor De Kroonstraat 14/16 's-Hertogenbosch, onze derde pand Handelskade 14 ’s-Hertogenbosch. Elke zes weken is er een tentoonstelling gebaseerd op actuele thema’s/gebeurtenissen in de wereld die onze manier van leven beïnvloeden. Kunstenaars zijn geraakt en/of geïnspireerd door de recessie. Zij leveren een bijdrage aan de maatschappij, als boodschap naar de kijkers en bezoekers. De spirituele lading in de kunstwerken is zichtbaar. 

5 jaar lang worden we gevolgd door collega’s en kunstenaars. Al ruim 5 jaar maakt Grang De Paul Art exposities die gebaseerd zijn op wereldproblemen, die discussies op wekken. Problemen die die ons allemaal aangaan. De exposities hebben velen van ons vervolgens geïnspireerd. We laten zien dat het mogelijk is om samen met vele positieve kunstenaars mooie, indrukwekkende en kwalitatieve  kunstwerken en met weinig  middelen mooie succesvolle tentoonstellingen te organiseren, op verschillende locaties in ’s-Hertogenbosch.

De selecties die wij maken zijn puur gericht op de kunstwerken die een binding hebben met de thema’s , daarna gaan we kijken naar het verhaal. Leidt het verhaal ons naar en door de wereld van de kunstenaar. Kloppen deze drie elementen: het kunstwerk, het verhaal en de persoonlijkheid (van de kunstenaar) dan worden de kunstwerken heel interessant om te exposeren.

De echte kunstenaars die leven in een wereld met indrukwekkende belevenissen, die vechten om te overleven. Zij maken kunst met een verhaal, zij bepalen wanneer kunst “kunst” is waar het werkelijk voor bedoeld is.

Kunstenaars krijgen regelmatig een uitnodiging van Grang De Paul Art. Dit is omdat wij graag de mogelijkheden om te exposeren willen delen. Wij geloven er in dat de kunstwerken staan te springen om gezien te worden. Voelt u zich niet aangevallen door onze mails,  maar zie het  als een uitnodiging  om uw werk via dit podium te laten zien.

Het kan zijn dat u in de toekomst weer een uitnodiging krijgt, dit is omdat wij geloven dat uw kunst  op dat moment goed aansluit op het thema van de te organiseren expositie Wij kijken nooit naar de maker alleen, maar naar de kunstwerken die aansluiten op de thema’s.

Indien u geen prijs stelt op deze uitnodigingen, laat ons dan weten geen mails meer te willen ontvangen. Wij zullen ons best doen om u niet meer uit te nodigen. 

Het leven rond Grang De Paul Art.

Mensen op onze aarde zoeken massaal steun en kunst biedt hun de mogelijkheid tot expressie van deze gedachten. Kunst communiceert met iedereen in alle rangen, kunst kent geen huidskleur of afkomst, of extreem onacceptabele gedachten. Grang De Paul Art gelooft in kunst met een verhaal. Ook geloven wij dat kunstenaars een voorbeeldfunctie hebben.

Kunstenaars moeten manieren verzinnen om hun boterham te verdienen. En hopen dat ze kunst kunnen blijven maken die ze  eindelijk kunnen verkopen aan degene die hun kunst waardeert. Omdat wij ook niet kunnen bestaan zonder inkomsten, vragen wij een terechte bijdrage om ons podium te financieren. We doen ons uiterste best om het podium dat wij bieden zo fraai mogelijk te maken, omdat de kunstwerken dit verdienen.

De afgelopen vijf jaar heeft laten zien dat veel kunstenaars mijn filosofie steunen, en het geen enkel probleem vinden om een financiële bijdrage te leveren. Dit waarderen wij ten zeerste. Veel dank aan Volup, Gapph en Gemeente 's-Hertogenbosch. 5 years long Grang De Paul Art
In December 2013 we started to offer artists a fair chance at the Stoofstraat 14 in 's-Hertogenbosch. The exhibitions are periodically moved from premises to premises in the center of 's-Hertogenbosch. This is because we want to be so close to people. Our second building was at Pastoor De Kroonstraat 14/16 's-Hertogenbosch, our third building Handelskade 14' s-Hertogenbosch. Every six weeks there is an exhibition based on current themes / events in the world that influence our way of life. Artists have been touched and / or inspired by the recession. They contribute to society, as a message to the viewers and visitors. The spiritual charge in the artworks is visible.

For 5 years we are followed by colleagues and artists. For more than 5 years now, Grang De Paul Art has been making expositions based on world problems that generate discussions. Problems that affect us all. The exhibitions then inspired many of us. We show that it is possible, together with many positive artists, to organize beautiful, impressive and qualitative works of art and with few resources beautiful successful exhibitions, at different locations in 's-Hertogenbosch.

The selections we make are purely focused on the artworks that have a connection with the themes, then we look at the story. The story leads us to and through the world of the artist. If these three elements are correct: the artwork, the story and the personality (of the artist) then the artworks become very interesting to exhibit.

The real artists who live in a world with impressive experiences that fight to survive. They make art with a story, they determine when art is "art" that it really is meant for.

Artists regularly receive an invitation from Grang De Paul Art. This is because we would like to share the possibilities to exhibit. We believe that the artworks are jumping to be seen. You do not feel attacked by our mails, but see it as an invitation to show your work through this stage.

You may receive an invitation again in the future, this is because we believe that your art fits the theme of the exhibition to be organized at the time. We never look at the maker alone, but at the artworks that connect to the themes.

If you do not appreciate these invitations, please let us know that you no longer wish to receive e-mails. We will do our best to no longer invite you.

Life around Grang De Paul Art.

People on our planet seek mass support and art offers them the opportunity to express these thoughts. Art communicates with everyone in all walks of life, art has no skin color or origin, or extremely unacceptable thoughts. Grang De Paul Art believes in art with a story. We also believe that artists have an exemplary function.

Artists have to come up with ways to earn their living. And hope that they can continue to make art that they can finally sell to those who value their art. Because we can not exist without income, we ask a justified contribution to finance our stage. We do our very best to make the stage we offer as beautiful as possible, because the artworks deserve this.

The past five years have shown that many artists support my philosophy, and find it no problem to make a financial contribution. We greatly appreciate this. Many thanks to Volup, Gapph and Gemeente 's-Hertogenbosch.